Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

Název příspěvkové organizace

adresa příspěvkové organizace

 

 

V Ústí nad Labem dne………………………

 

 

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

 

 

 

Podávám tímto odvolání proti rozhodnutí č.j. …………………..ze dne ………………,

kterým byla odmítnuta má žádost o poskytnutí informace.

 

Dne………………jsem požádal(a) písemně o podání informace (nutno napsat text

požadavku):

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Dne ………. jsem obdržel(a) rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí

podávám odvolání dle § 16, odst. 1, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, v platném znění.

(Doplnit důvod podání odvolání.)

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………

(podpis)

 

…….. ………..………………………………………………

(jméno, příjmení, datum narození)

 

…..………………….………………………………………..

(adresa trvalého bydliště, vč. PSČ)

 

……………………………………………………………….

(kontaktní adresa, č. tel.)

banner128_4