Sluníčka
Motýlci
Rybičky

Provozní řád školní jídelny

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, Malátova 12, PSČ 40011, IČO: 70229422, tel.: 472 774 326


Provozní řád školní jídelny

 

Platnost :               od  1. 9. 2020

Vedoucí ŠJ:          Rousková Gabriela

Kuchařka:             Mikotová Pavla              

 

Zásady provozu

 • Provoz  ŠJ se řídí Vyhláškou č. 48/1993Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy.
 •  Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy.
 • Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny MŠ.

Provoz ŠJ

  Pracovní doba od 6,30 – 15 hodin

 • Vaří se pro děti ve věku od 3 do 7 let
 • Výdejní doba jídel :             Přesnídávka             od   8,00 hod.

                                                         Oběd                          od 11,30 hod.

                                                         Svačina                      od 14,00 hod.

Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen na nástěnce stravovny, v jednotlivých šatnách a na

www.ms-malatova.cz

Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitele školy a činí:

děti

od 3 – 6let  35,- Kč

 

děti, které dosáhnou ve školním roce

7let    40,- Kč

Přesnídávka   7,- Kč

Přesnídávka 8,- Kč

Oběd            21,- Kč

Oběd           24,- Kč

Svačina          7,- Kč

Svačina         8,- Kč

 

Placení stravného

 • Placení se provádí platbou v hotovosti vždy 2. středu v měsíci, stravné je nutné uhradit nejpozději do 20. dne v měsíci, platbu je možné provést hotově v budově mateřské školy nebo převodem na účet mateřské školy.
 • Termín je vždy vyvěšen na nástěnce stravovny ve vestibulu MŠ.
 • Pokud rodič nebo zákonný zástupce dítěte nemůže z vážných důvodů dodržet stanovený termín, JE POVINEN BEZODKLADNĚ INFORMOVAT VEDOUCÍ JÍDELNY A SJEDNAT SI TERMÍN NÁHRADNÍ.
 • Nedodržení termínu či náhradního termínu je považováno za porušení školního řádu a na tomto základě může ředitelka MŠ po předchozím upozornění rodičů nebo zákonných zástupců dítě vyloučit z MŠ.

 Přihlášky ke stravování

 • Vyplní se nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ.
 • Přihlášky ke stravování jsou součástí osobních dokumentů dítěte.

 Odhlášky ze stravování

 • Na přechodnou dobu se provádí v kanceláři vedoucí stravovny nebo přímo u  třídních učitelek osobně či telefonicky, SMS každý pracovní den v provozní době MŠ.
 • Oběd lze odhlásit  pro následující den, neodhlášený oběd je strávníkovi účtován
 • První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ se považuje za pobyt v MŠ a tento den má dítě nárok na stravu.

Vyúčtování na konci školního roku

 • Bude provedeno u strávníka na základě ukončení školní docházky, přeplatek bude vyplacen v hotovosti v září daného roku.
 • Ostatním stávajícím strávníkům bude ponechán přeplatek pro příští školní rok.

V době prázdnin, případně celodenního výletu všech dětí z  MŠ popř. mimořádného ředitelského volna

 • V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.
 • O termínech  budou strávníci s předstihem informováni na nástěnce stravovny ve vestibulu MŠ a na webových stránkách www.ms-malatova.cz

Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo s vedoucí školní stravovny, popřípadě s třídní učitelkou.

Diety a alergie na potraviny

 • Pokud zdravotní stav dítěte vyžaduje speciální režim stravování, jsou rodiče povinni předem a osobně tuto skutečnost projednat s ředitelkou školy a vedoucí školní stravovny.
 • Na základě lékařského vyjádření lze sjednat písemnou dohodu o stravování  mezi zákonným zástupcem a ředitelkou mateřské školy. Stravování dítěte však nesmí být v rozporu s platnými hygienickými vyhláškami a předpisy a nesmí narušovat chod školní jídelny.
 • Alergie na potraviny je nutné projednat s ředitelkou škola a rovněž nahlásit písemně třídní učitelce nejpozději v den nástupu do MŠ.
 • Při výdeji jídel se kuchařka řídí vystavenými kartičkami s alergiemi pro jednotlivce, ty jsou barevně rozlišeny dle barvy třídy.
 • Případné záměně jídla je předcházeno tím, že talíř s potravinovým omezením je označen příslušnou kartičkou se jménem dítěte a specifikovanou alergií.

 

V Ústí nad Labem dne 20. 8. 2020

 

Vypracovala:   vedoucí školní jídelny

  

Schválila:      Mgr. Krausová Regina

                        ředitelka MŠ

 

banner128_4