Sluníčka
Motýlci
Rybičky

Školní program předškolního vzdělávání „ZDRAVÍČKO“

Školní program předškolního vzdělávání

Platný  od 1. září  2017

LOGO_MS_zdravicko_barevne

 

1      Identifikační údaje

Název: 

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace

Sídlo:

Malátova 12, Ústí nad Labem, PSČ 400 111

IČ: 70229422

Právní forma:

Příspěvková organizace zřízená krajem

Zřizovatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, PSČ 400 01, IČ: 70892156

Statutární zástupce a ředitelka školy:             Krausová Regina, Mgr.

Zástupce statutárního orgánu:                                    Koliášová Jana, Bc.

Telefony:

pevná linka:                                                            +420 472774326

mobilní telefony:

+420 731495493     třída Rybiček

+420 736633340     třída Sluníček

+420 736633341     třída Motýlků

e-mail:

mszdravicko@centrum.cz

smsmalatova.eko@centrum.cz

smsmalatova-vedj@centrum.cz

web:

www.ms-malatova.cz

Identifikační hodnoty

 

DESATERO ZDRAVÍČKA

 1. Vytváříme prostředí jistoty, bezpečí a spokojenosti.
 2. Všechny děti mají stejné možnosti, povinnosti a práva.
 3. Společně si vytváříme pravidla, společně je dodržujeme.
 4. Přátelská komunikace s dítětem navozuje vzájemný vztah důvěry.
 5. Pochvala, povzbuzení a podpora jsou nejlepší motivací.
 6. K druhým se chováme stejně, jak chceme, aby se chovali oni k nám.
 7. Když něco nechceme, musíme to říct.
 8. Každý má právo navrhnout řešení.
 9. Vždycky se domluvíme.
 10. Jsme tolerantní k nedostatkům druhých.

školka

Motta jednotlivých tříd:

rybicky

My jsme malé ryby,

nechcem´ dělat chyby.

A proto se učíme,

hleďte, co už umíme!

slunicka

Sluníčko je naše značka,

něco umět není hračka.

Ale my se snažíme,

hleďte, co už umíme!

logo_mot

Jsme motýlci zvědaví,

jen létat nás nebaví.

Zpíváme a kreslíme,

hleďte, co už umíme! 

 

2      Charakteristika školy

 

Motto školy: „Ve zdravém těle zdravý duch“

Naše mateřská škola se zabývá výchovou a vzděláváním dětí předškolního věku, výchovou a vzděláváním dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje, pro které je zřízena od 1. 9. 2013 jedna třída.

Celková kapacita školy je 54 dětí. V přízemí se nachází třída, která je určena ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje s kapacitou 20 dětí. V 1. patře se nacházejí dvě třídy, jedna s kapacitou 19, druhá s kapacitou15 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní.

Výchovně vzdělávací činnost zajišťuje 7 pedagogických pracovníků, z nichž jeden je na pozici školního asistenta.

Zařazování dětí do speciálního vzdělávání probíhá na základě doporučení školských poradenských zařízení (PPP, SPC). Prostředí mateřské školy je upraveno i pro pobyt dětí s alergiemi a astmatem. Nemáme koberce, ani záclony. Máme zvlhčovače, pravidelně měříme teplotu a vlhkost vzduchu.

Škola se nachází v ústecké čtvrti Skřivánek v těsné blízkosti zastávek trolejbusů 52, 53 a 54. V nejbližším okolí školy se nachází zdravotní středisko, lékárna, obchodní centrum a dětské hřiště.

Škola sídlí v dvoupodlažní panelové budově uprostřed velké zahrady. V přízemní části se nachází vstupní hala, ředitelna, třída Rybiček, kuchyň s přípravnou, prádelna a sušárna, šatny pedagogů a provozního personálu, kancelář vedoucí jídelny a sklady. V patře je třída Sluníček a Motýlků. Každá třída má své hygienické zázemí, jehož součástí je sprchový kout a místnost na ukládání lehátek, prádla a lůžkovin. Součástí zázemí tříd v prvním patře je společná přípravna jídla. Celá budova prošla v letech 2007 – 2009 komplexní rekonstrukcí. Byla řešena nejenom statika, výměna oken, opláštění a zateplení budovy, celková oprava kanalizace a ústředního topení, ale také oprava části elektroinstalace a rekonstrukce hygienického zázemí pro děti i dospělé. Další stavební úpravy proběhly v roce 2013. Byla rozšířena kapacita jedné třídy, dále bylo zrekonstruováno zádveří v přízemí.

Nejen k pohybovým aktivitám dětí slouží zahrada o rozloze cca 37 arů, která byla v roce 2009 vybavena v rámci programu „ Revitalizace školních hřišť“ novými hracími prvky. Investice byly hrazeny Norskými fondy. Zahradu využíváme k pohybovým aktivitám dětí v rámci pobytu v mateřské škole, k setkávání více generací při akcích školy (oslava Dne dětí, Zahradní slavnost, apod.) a v odpoledních hodinách ji využívají děti naší školy pod dohledem svých rodičů.

V roce 2016 proběhla modernizace kuchyně a jejího zázemí. Při této modernizaci byl vyměněn výtah, rovněž bylo pořízeno nerezové zařízení, včetně nové vzduchotechniky. Kuchyň byla vybavena konvektomatem, který umožňuje připravovat jídlo podle nejnovějších trendů zdravého vaření. Školní jídelna má propracovaný systém zajišťující podání pouze povolených potravin dětem s potravinovými alergiemi.

Celá budova školy i zahrada odpovídají všem hygienickým předpisům.

Subjekty, se kterými škola spolupracuje

 

2.1.1     Instituce

 • Odborní lékaři jednotlivých dětí
 • SPC v Teplicích – spolupráce při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů (IVP)
 • Centrum komplexní péče Demosthenes – při vyšetření dětí, spolupráce při vypracovávání IVP
 • PPP v Ústí nad Labem – při zařazování dětí do mateřské školy, při vypracovávání IVP a při šetření školní zralosti
 • SPC ZŠ Pod Parkem, šetření dětí, spolupráce při IVP
 • DDM při realizaci Keramického kroužku pro děti
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
 • Záchranná služba v Ústí nad Labem
 • Základní škola SNP – návštěvy předškoláků v ZŠ, seznámení s keramickou dílnou, popř. se zvířaty v přírodovědném kroužku, který na škole pracuje
 • Městská policie – dopravní výchova, prevence sociálně patologických jevů
 • Hasičský záchranný sbor v Ústí nad Labem
 • Magistrát města Ústí nad Labem – spolupráce na projektu Zdravé město
 • AVE – exkurze (např. dotřiďování odpadu)
 • EKO-KOM – přednášky pro děti o třídění odpadů

2.1.2     Rodiče

 • Zapsaný spolek Zdravíčko dětem, který systematicky pomáhá škole s vybavováním objektu MŠ nábytkem, hračkami, didaktickými a školními pomůckami
 • Plenární schůzky
 • Třídní schůzky
 • Konzultační hodiny ředitelky
 • Konzultace s třídními učitelkami
 • Nástěnky
 • Webové stránky
 • Portfolia dětí
 • Společné akce s rodinnými příslušníky (karneval, oslava Dne dětí, loučení se školním rokem na zahradě, apod.)
 • Nadstandardní aktivity pro rodiče a jejich děti – výtvarné a tvořivé dílničky

Podmínky a organizace vzdělávání

2.1.3     Hygienické podmínky

 • Děti mají dostatek prostoru na odpočinek ve třídách
 • Hygienické zázemí jednotlivých tříd je po rekonstrukci a plně vyhovuje požadavkům
 • Je vyřešen koridor mezi třídami, kuchyní a provozními prostory
 • Kuchyň odpovídá všem hygienickým předpisům
 • Škola je vybavena zvlhčovači, teploměry a vlhkoměry

2.1.4     Životospráva

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, snažíme se o to, aby jídlo bylo nejen chutné, ale i hezky vypadalo a lákalo k ochutnání
 • Je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, snažíme se o inovace sledováním a inspirací z internetu, absolvováním odborných školení
 • Zapojili jsme se do projektu „Cepík“, jehož součástí je i dohled nad optimální skladbou jídelníčku
 • Dětem s alergiemi na potraviny tyto z jídelníčku vyřazujeme
 • Je dodržována technologie příprav potravin, jsou sledovány kritické body
 • Mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly
 • Děti nikdy nejsou nuceny do jídla, učitelky se snaží, aby děti jídlo ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování
 • Důsledně je dodržován pitný režim, děti mají neustále k dispozici vodu a neslazený čaj (popř. šťávu), pitný režim je dodržován i během pobytu dětí venku a to i mimo areál mateřské školy

2.1.5     Psychosociální podmínky

 • Všechny zaměstnankyně se snaží o to, aby dětem vytvořily takové prostředí, ve kterém by se cítily spokojeně, jistě a bezpečně
 • Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován
 • Osobní svoboda a volnost dětí jsou respektovány do určitých mezí, vyplývajících z pravidel, která jsou jasná, srozumitelná a která si děti na začátku školní docházky vytvořily
 • Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a která navozuje vzájemný vztah důvěry
 • Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení, v práci učitelek převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, povzbuzení, podpora dětí, aby se nebály pracovat, byly samostatné a věřily si
 • Učitelky se věnují interpersonálním vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy usměrňují a ovlivňují prosociálním směrem – prevence šikany

2.1.6     Materiální podmínky

2.1.6.1    Budova

Byla postavena v roce 1967, v současné době je po rozsáhlé rekonstrukci, která probíhala v letech 2007 – 2008. Byla zajištěna statika budovy. Budova byla opatřena lehkou sedlovou střechou. Proběhla výměna oken včetně zateplení budovy. Rekonstrukce se týkala všech inženýrských sítí (kanalizace, vodoinstalace, elektroinstalace). V kuchyni došlo k opravě klimatizace, výměně obložení stěn a dlažby. Celkovou rekonstrukcí prošlo sociální zařízení pro děti i dospělé (WC, umyvadla, sprchové kouty, obklady, dlažba, přihrádky na ručníky). Třídy a herny byly vybaveny novými parapety s úložnými prostory. Ve vestibulu byla vyměněna dlažba a obložení stěn.

V roce 2013 byla rozšířena kapacita jedné třídy, proběhla renovace zádveří v přízemí, v roce 2014 byla provedena výměna podlahové krytiny ve třídě Rybiček.

V roce 2016 proběhla modernizace školní kuchyně.

2.1.6.2    Zahrada

Zahrada je dostatečně veliká (cca 3793 m2). Její část je zastíněná vzrostlými stromy. Je vybavena pro zdravý pohyb dětí.  Jsou zde pružinové houpačky, kolotoč, tři průlezky, pirátská loď, vláček a zastřešené pískoviště. Na zahradě je tabule, na kterou mohou děti kreslit. Vybavení zahrady bylo dotováno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Během léta 2012 došlo k renovaci oplocení celého pozemku, v roce 2013 proběhla demontáž nevyhovujících prvků a bylo pořízeno sezení na klidové hry.

2.1.6.3    Třídy

 • Všechny tři třídy jsou vybaveny vhodnými stolečky a židličkami (vhodné velikosti vzhledem ke vzrůstu dětí), lehátky na odpočinek
 • Z vlastního rozpočtu i za pomoci Zdravíčka dětem z. s. a ostatních sponzorů z řad rodičů jsou třídy vybaveny hračkami a pomůckami v dostatečném množství, k největší obměně hraček dochází vždy před Vánoci a na začátku školního roku
 • Ve třídách byly vyměněny parapety a tak vzniklo velké množství polic na ukládání hraček, které jsou dětem volně přístupné, děti tak mají možnost vybírat si hračky bez pomoci učitelek
 • Každá třída má odpovídající množství lehátek kovové konstrukce se síťovaným potahem, který zajišťuje větrání a brání usazování prachu a dalších alergenů
 • Snažíme se vytvářet dětem množství herních koutků a v této snaze budeme i nadále pokračovat

2.1.6.4    Sanitární prostory

 • WC a umývárny jsou zrekonstruovány a odpovídají hygienickým normám, děti si zde vytvářejí vhodné hygienické návyky

2.1.7     Personální  podmínky

Školu řídí ředitelka školy, v době její nepřítomnosti ji zastupuje zástupce statutárního orgánu. V mateřské škole pracuje šest učitelek, všechny učitelky jsou plně kvalifikovány, popř. školní asistent. O stravování dětí se stará vedoucí školní jídelny a kuchařka. Čistotu v mateřské škole udržují dvě uklízečky. O finance se stará paní ekonomka.

2.1.8     Organizace vzdělávání

 • Ve škole jsou tři třídy, jedna je určena ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele a dětí uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje s kapacitou 20 dětí, dvě v prvním patře jsou určené ke vzdělávání dětí i dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními  s kapacitou 19 a 15 dětí. V případě, že je přijato 6 a více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), je zřízena třída podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., ve které se může současně vzdělávat 6 – 14 dětí.
 • Všechny třídy jsou věkově smíšené.
 • O zařazování dětí do jednotlivých tříd rozhoduje ředitelka školy, děti zaměstnanců zřizovatele a děti uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje jsou zařazovány do třídy Rybiček v přízemí, při zařazování ostatních dětí je přihlédnuto k jejich potřebám z hlediska uplatňování speciálních metod a forem vzdělávání, dále k sourozeneckým vazbám, také k přání rodičů.
 • Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy stanovuje ředitelka školy, během měsíce března jsou zveřejněna na webových stránkách školy.

2.1.8.1    Podmínky pro vzdělávání dětí se SVP

 • Úprava počtů dětí na jednotlivých třídách
 • Kvalifikovaný pedagogický personál
 • Zřízení funkce asistenta pedagoga
 • Speciální formy a metody práce: individualizovaná a individuální péče při vzdělávání
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, doporučení k integraci, stanovení podpůrných opatření, konzultace IVP
 • Určený školní poradenský pracovník

2.1.8.2    Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných

 • Speciální formy a metody práce: individualizovaná a individuální péče při vzdělávání
 • Na úrovni školy zajištění optimálních podmínek ke vzdělávání (s ohledem na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci nabídky aktivit předkládány činnosti, které umožňují tento potenciál projevit a v co největší míře využít), sestavení PLPP
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, doporučení k integraci, stanovení podpůrných opatření, konzultace IVP
 • Určený školní poradenský pracovník

3      Školní vzdělávací program „Zdravíčko“

 

Mateřská škola má vlastní vzdělávací program, který je uspořádán do šesti integrovaných bloků, závazných pro vypracování třídních vzdělávacích plánů.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Cílem naší mateřské školy je připravit ty nejlepší podmínky pro předškolní výchovu a vzdělávání dětem zdravým, ale i dětem s přiznanými podpůrnými opatřeními. Snažíme se vytvářet prostředí plné klidu, pohody, vzájemného respektu a důvěry nejenom pro děti, ale také pro jejich rodiče.

Školní vzdělávací program je určený pro vzdělávání dětí v běžné třídě, ale rovněž ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i ke vzdělávání dětí nadaných. Program je velmi flexibilní a umožňuje zapojení dítěte do kolektivu i třídních vzdělávacích aktivit i po delší nepřítomnosti.

Cíle školního vzdělávacího programu

Našim cílem je zdravé, vyrovnané a nezávislé dítě připravené na vstup do ZŠ. Dítě, které se svobodně rozhoduje a prosazuje své názory, ale také respektuje ostatní a je tolerantní k jejich nedostatkům.

3.1.1     V rámci naplňování ŠVP podporujeme

 • Zlepšování zdravotního stavu – rozvoj fyzické a psychické odolnosti s ohledem na věk a zdravotní stav dětí
 • Zdravou výživu a zdravý životní styl
 • Pravidelná dechová cvičení
 • Sportování s ohledem na zdravotní stav
 • Vytváření příznivých sociálních vztahů vzájemně mezi dětmi i mezi dětmi a personálem mateřské školy
 • Vytváření citových vazeb – empatii, sebevědomí, sebehodnocení, sebedůvěru
 • Přirozenou dětskou zvídavost, vytváření prostoru a podmínek pro dětské poznávání a objevování
 • Vytváření základů kompetencí, důležitých pro celý další vývoj

3.1.2     Formy a metody vzdělávání

 • Respektujeme individuální a zdravotní zvláštnosti
 • Preferujeme prožitkové a situační učení, které vychází z přirozených situací
 • Přizpůsobujeme se maximálně potřebám dětí (vývojovým, sociálním, kognitivním, citovým i zdravotním)
 • Předškolní vzdělávání realizujeme pomocí spontánních a přímo či nepřímo řízených aktivit
 • Partnerská komunikace je základem vzájemného vztahu důvěry mezi dítětem a dospělým

Vzdělávací program je uspořádán do šesti integrovaných bloků, které jsou závazné pro vypracování třídních vzdělávacích plánů.

Jsou to:

 • A         Objevuji, kam patřím
 • B         To jsem já
 • C         Jak být prospěšný
 • D         Co se děje okolo mě
 • E         Ve zdravém těle zdravý duch
 • F         Já jako součást přírody

3.1.3     A. OBJEVUJI, KAM PATŘÍM

Prostřednictvím situací a plánovaných činností dítě poznává své místo v rodině, ve třídě a ve společnosti. Učí se navazovat a prohlubovat kamarádské vztahy, orientovat se ve společnosti i v životě. Učí se orientovat v mezilidských vztazích a chování, rozlišovat pozitiva jako je ohleduplnost, citlivost, empatie, pomoc a negativa jako nespravedlnost, lhostejnost, netolerance, agresivita…Učí se napodobovat modely prosociálního chování.

Očekávané výstupy

3.1.3.1    V kompetencích k učení:

 • Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších úkolů je pozitivní odezva a aktivní zájem
 • Řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování, náročnější s oporou a pomocí dospělého)

3.1.3.2    V kompetencích k řešení problémů:

 • Chápe, že vyhýbat se problému nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou může situaci ovlivnit
 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Dovede se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí i jejich významu a funkci
 • V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon apod.)
 • Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
  • Samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
  • Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
  • Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
  • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech

3.1.3.3    V komunikativních kompetencích:

3.1.3.4    V sociálních a personálních kompetencích:

se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 • Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

3.1.3.5    V činnostních a občanských kompetencích:

Vzdělávací oblasti a činnosti nutné k realizaci vzdělávacího procesu

 

3.1.3.5.1  Oblasti:
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních produktivních
 • Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti, představivosti a fantazie
 • Rozvoj tvořivosti
 • Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, získání relativní citové samostatnosti
 • Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat
 • Seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému, přijmout je, podílet se na jejich vytváření
 • Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem, vytváření prosociálních postojů
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 • Vytvoření povědomí o morálních hodnotách
 • Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • Rozvoj společenského i estetického vkusu
 • Denní cvičení, pohybové hry
 • Tvořivé dílny s rodiči, MDD na zahradě, zahradní slavnost
 • Poznávací výlety
 • Návštěvy významných míst ve městě i blízkém okolí
 • Četba knih, prohlížení ilustrací
 • Společné hry s kamarády
 • Společné prožívání významných událostí (narozeniny, svátky, Vánoce, Velikonoce, loučení s předškoláky…)
 • Vyprávění vlastních zážitků
 • Návštěvy MP, hasičů, Nemocnice, Záchranné služby, ZŠ
 • Hry různého typu se zaměřením na pracovní, výtvarné, hudební, sportovní, literární, jazykové činnosti
 • Práce s encyklopediemi, výukové a zábavné programy na PC
 • Účast na výtvarných soutěžích
 • Účast v soutěži Malý cyklista
3.1.3.5.2  Činnosti:

3.1.4     B. TO JSEM JÁ

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat své já, své možnosti, dovednosti a hranice svého chování.

Očekávané výstupy

3.1.4.1    V kompetencích k učení:

 • Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
  • Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
  • Řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

3.1.4.2    V kompetencích k řešení problémů:

 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

3.1.4.3    V komunikativních kompetencích:

 • V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

3.1.4.4    V sociálních a personálních kompetencích:

 • Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí, a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

3.1.4.5    V činnostních a občanských kompetencích:

 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění
 • Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Vzdělávací oblasti a činnosti nutné k realizaci vzdělávacího procesu

3.1.4.6    Oblasti:

 • Uvědomit si vlastní tělo
 • Rozvoj psychické a fyzické odolnosti
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností a kultivovaného projevu
 •  Rozvoj tvořivosti
 • Poznávání sebe sama
 • Získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat svoje situace
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými
 • Seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž žije
 • Rozvoj společenského i estetického vkusu
 • Komunikační kruh
 • Logopedické chvilky
 • Recitace, zpěv
 • Besídky, hudební besedy
 • Poslech, četba, hry se slovy, slovní hádanky
 • Spontánní hry
 • Činnosti relaxační a odpočinkové
 • Výlety, kulturní akce
 • Didaktické hry, společenské hry, fotodokumenty
 • Námětové hry v herních koutcích
 • Kolektivní tvořivé hry
 • Společné akce s rodiči (tvořivé dílny, zahradní slavnosti)
 • Návštěvy MP, hasičů, heliportu, knihovny, pošty
 • Výzdoba tříd a šaten k různým tématům (Vánoce,…)
 • Společenské události (návštěva divadel, oslava Dne dětí,…)
 • Oslavy narozenin a svátků
 • Objevy a pokusy
 • Třídění odpadu
 • Poznávání jiných kultur

3.1.4.7    Činnosti:

3.1.5     C. JAK BÝT PROSPĚŠNÝ?

Prostřednictvím přirozených situací a plánovaných činností se dítě učí řešit životní (každodenní) situace odpovídajícím chováním a jednáním, učí se schopnosti empatie, tolerance, pomoci druhým podle svých možností a schopností.       

Očekávané výstupy

3.1.5.1    V kompetencích k učení:

 • Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

3.1.5.2    V kompetencích k řešení problémů:

3.1.5.3    V komunikativních kompetencích:

 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

3.1.5.4    V sociálních a personálních kompetencích:

 • Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí, a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

3.1.5.5    V činnostních občanských kompetencích:

 • Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých
 • Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění
 • Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat
 • Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Vzdělávací oblasti a činnosti nutné k realizaci vzdělávacího procesu

3.1.5.6    Oblasti:

 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Rozvoj a používání všech smyslů
 • Osvojení si poznatků vedoucích k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí
 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozvoj představivosti, fantazie, myšlenkových operací
 • Rozvoj sebepojetí, vůle a citů
 • Pravidla chování ve vztahu k druhému
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Posílení prosociálního chování ve vztahu k ostatním
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s ostatními dětmi a dospělými
 • Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření
 • Vytváření povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách
 • Rozvoj společenského estetického vkusu
 • Kresba, malba
 • Piktogramy
 • Úklid hraček, pomůcek
 • Tvořivé hry -  zaměřené na pomoc druhým
 • Pohybové činnosti
 • Otužování – vycházky, sprchování, přiměřené oblékání, teplota a vlhkost vzduchu ve třídě a v hernách

3.1.5.7    Činnosti:

 • Četba, poslech CD, DVD na dané téma
 • Rozhovory – vlastní zkušenosti
 • Pomoc kamarádům – oblékání, prostírání, manipulace s hračkami
 • Péče o prostředí – výzdoba, péče o květiny
 • Třídíme odpad
 • Pomáháme zvířatům – krmítka, donáška krmení na louku u lesa
 • Zpěv

3.1.6     D. CO SE DĚJĚ OKOLO MĚ

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat vše, co ho obklopuje, objevuje souvislosti v dění okolo sebe v živé i neživé přírodě. V prožívaných situacích se dítě pokouší vstřebávat, vyhodnocovat a adekvátně reagovat na dané podněty, jevy, na aktuální změny v již zažitých rituálech (ve stále stejně se opakujících stereotypech).

Očekávané výstupy

3.1.6.1    V kompetencích k učení:

 • Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
 • Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

3.1.6.2    V kompetencích k řešení problémů:

 • Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

3.1.6.3    V komunikativních kompetencích:

 • Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 • Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých
 • Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

3.1.6.4    V sociálních a personálních kompetencích:

3.1.6.5    V činnostních a občanských kompetencích:

Vzdělávací oblasti a činnosti nutné k realizaci vzdělávacího procesu

3.1.6.6    Oblasti:

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • Posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, zájem, radost z objevování
 • Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem
 • Pravidla chování ve vztahu k druhému
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s ostatními dětmi a dospělými
 • Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření
 • Vytváření povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách
 • Rozvoj společenského estetického vkusu
 • Hry venku, při kterých dítě zkoumá, pozoruje, experimentuje a všímá si souvislostí
 • Řízené či spontánní hry zaměřené na pracovní, výtvarnou, hudební, sportovní, literární a jazykovou činnost
 • Společné návštěvy našeho města, cizích měst, zajímavých míst
 • Rozhovory, vyprávění vlastních zážitků
 • Návštěvy divadel, exkurze
 • Školní výlety
 • Společné akce s rodiči (tvořivé dílny, karneval, loučení se se školním rokem, sportovní odpoledne apod.)
 • Poslech, vyprávění a dramatizace pohádek a příběhů
 • Prohlížení a četba knih, vyprávění nad encyklopediemi,
 • Besedy na různá témata (třídění odpadů, prevence kriminality, bezpečné chování k cizím lidem apod.)
 • Denní cvičení, pohybové hry
 • Společné prožívání významných událostí (svátky, narozeniny, Vánoce, Karneval) Prostřednictvím přirozených situací a plánovaných činností se děti učí chránit své zdraví, upevňovat hygienické návyky a pomocí aktivního pohybu rozvíjet fyzické zdraví a duševní pohodu.

3.1.6.7    Činnosti:

3.1.7     E. VE ZDRAVÉM TĚLĚ ZDRAVÝ DUCH

Očekávané výstupy

3.1.7.1    V kompetencích k učení:

 • Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

3.1.7.2    V kompetencích k řešení problémů:

3.1.7.3    V komunikativních kompetencích:

 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 • Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí, a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

3.1.7.4    V sociálních a personálních kompetencích:

3.1.7.5    V činnostních a občanských kompetencích:

 • Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Vzdělávací oblasti a činnosti nutné k realizaci výchovného procesu

3.1.7.6    Vzdělávací oblasti:

 • Uvědomění si vlastního těla
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozvoj schopnosti sebeovládání
 • Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • Denní řízené činnosti (ranní cvičení, dechové cvičení, otužování)
 • Pohybové činnosti při pobytu dětí na zahradě, na hřišti či v okolí mateřské školy
 • Spontánní aktivity dětí – pohybové hry s náčiním i bez
 • Školní výlety
 • Společné akce s rodiči (loučení se školním rokem)
 • Další akce školy (karneval, oslava MDD apod.)

3.1.7.7    Činnosti:

3.1.8     F. JÁ JAKO SOUČÁST PŘÍRODY

Pomocí nahodilých situací i plánovaných činností se děti učí orientovat ve světě přírody, které jsou součástí. Učí se chápat vzájemné vztahy, učí se být empatický ke všem živým organismům. Učí se ohleduplnému vztahu k přírodě, učí se chápat důležitost její ochrany, ale i nést odpovědnost za svoje konání.

Očekávané výstupy

3.1.8.1    V kompetencích k učení:

 • Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
 • Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

3.1.8.2    V kompetencích k řešení problémů:

3.1.8.3    V komunikativních kompetencích:

 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

3.1.8.4    V sociálních a personálních kompetencích:

3.1.8.5    V činnostních a občanských kompetencích:

Vzdělávací oblasti a činnosti nutné k realizaci výchovného procesu

3.1.8.6    Vzdělávací oblasti:

 • Seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu
 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
 • Pochopení vlivu lidské činnosti na prostředí (možnost zlepšování a ochrany, ale také poškození a ničení)
 • Osvojování si poznatkům a dovedností, které dítě chrání před nebezpečnými vlivy prostředí
 • Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho podobách
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • Příběhy, hry, které dětem přibližují okolní svět
 • Pohybové hry, pohybové hry s dramatickými prvky, vědomostní hry
 • Terénní hry (prožitkové učení) – vycházky do přírody, pozorování zvířat, hmyzu, rostlin, změn v přírodě
 • Experimenty a pokusy – pěstování rostlin, péče o ně, přikrmování zvířat, pozorování zvířat (žížaly, motýly…)
 • Práce s přírodninami, tvořivé činnosti s využitím estetické, dramatické výchovy
 • Využití zahrady a přírody k rozvoji smyslového vnímání, fyzické zdatnosti a praktických dovedností

3.1.8.7    Činnosti:

 • Práce s obrazovým materiálem, literaturou
 • Použití technických pomůcek – mikroskop, lupa
 • Besedy, přednášky na témata jako – jak třídit odpad, jak se chovat v přírodě apod.

4      Vzdělávací program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

4.1.1     Obecné vzdělávací cíle a záměry

Vzdělávací cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba zohlednit aktuální fyzický a psychický stav každého z nich a přizpůsobit vzdělávací cíle jejich potřebám a možnostem.

Na základě úzké spolupráce s rodiči, respektujeme celkový i momentální zdravotní stav jednotlivých dětí a jejich speciální potřeby. Počítáme rovněž se specifickými vztahy rodičů k často nemocným dětem.

Chceme těmto dětem:

 • poskytnout systematické výchovně vzdělávací vedení s jasně stanovenými pravidly
 • rozšiřovat a procvičovat komunikační dovednosti
 • posilovat sebevědomí, oceňovat nejen úspěch, ale také snahu, podporovat sebevědomí a sebehodnocení a předcházet pocitům méněcennosti
 • poskytovat dostatek pozitivní motivace a prostoru pro vlastní samostatnost, vlastní rozhodování

4.1.2     Průběh vzdělávání dětí se SVP, dětí nadaných

4.1.2.1    Vzdělávání dětí se SVP

Vzdělávání dětí se SVP se liší podle stupně podpory.

Podpůrná opatření prvního stupně škola poskytuje takovému dítěti, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Je dodržován níže stanovený postup.  Třídní učitelky navrhnou děti, které uvedenou podporu potřebují. Na pedagogické radě návrh předloží ostatním pedagogům k diskuzi o vhodných podmínkách, formách i metodách vzdělávání. O poskytnutí podpory prvního stupně rozhoduje ředitelka školy. Na základě tohoto rozhodnutí třídní učitelky vypracují plán pedagogické podpory (dále jen PLPP), který předloží ke schválení ředitelce školy a při individuálních konzultacích s ním seznámí zákonné zástupce dítěte. Plán pedagogické podpory dítěte obsahuje popis obtíží, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory, způsob vyhodnocování naplňování plánu. Nejpozději do 3 měsíců od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda vedou k naplňování cílů plánu. Toto vyhodnocení rovněž provádějí třídní učitelky a předloží ho ke schválení ředitelce školy. Poté opět na individuální schůzce seznámí s výsledky zákonné zástupce dítěte. Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte nepostačovalo poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola dítěti a zákonným zástupcům využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálně vzdělávacích potřeb.

Poskytování podpory druhého až pátého stupně probíhá na základě doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ). Podle doporučení škola dle svých možností zajistí vhodné podmínky ke vzdělávání dítěte. Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují – li to speciální vzdělávací potřeby dítěte. IVP se zpracovává na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doporučení ŠPZ . IVP je vypracován odpovědným pracovníkem mateřské školy Mgr. Krausovou Reginou na základě diagnostiky třídních učitelek. IVP je zpracován nejdéle do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení školského poradenského zařízení a žádost zákonných zástupců. Po sestavení IVP je odpovědný pracovník školy povinen ho zkonzultovat s doporučujícím ŠPZ, dále s ním seznámit zákonné zástupce a třídní učitele.  Vyhodnocování a případná revize IVP probíhá minimálně 1x ročně.

4.1.2.2    Vzdělávání dětí nadaných

Nadaným dětem lze v souladu s vývojem jejich dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený RVP PV a ŠVP. O tomto rozšíření rozhoduje ředitel školy na návrh třídních učitelů a po schválení zákonných zástupců.

Vzdělávání mimořádně nadaného dítěte se může uskutečňovat také podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zákonného z

banner1banner2banner3