Sluníčka
Motýlci
Rybičky

slunicka

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY 

  SLUNÍČKA

Školní rok 2021/2022

Třídní učitelky: Bc. Jitka Sedláková

                              Bc. Adéla Pišlová

 

Zapsáno:  V tomto školním roce chodí do třídy Sluníček 19 dětí. Z toho 9 holčiček a 10   chlapců. Pět dětí je mladší tří let (stav k září 2021).

Věkové složení: 2-6 let

Předškoláci: 3 děti

 

Sledované oblasti:

  • Zdravotní: pylové alergie, potravinové alergie, ekzém, zraková vada.
  • Pohybové: cíleně rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, některé děti mají lehké obtíže s koordinací těla.
  • Řečové: část dětí ve třídě má problémy se správnou výslovností všech hlásek, často proto zařazujeme gymnastiku mluvidel, artikulační a dechová cvičení. Procvičujeme hlásky, souvislý řečový projev, fonematický sluch, cit pro sluchové rozlišování slabik a hlásek (po vyšetření klinickým logopedem mohou učitelky ve třídě s těmito dětmi výslovnost pravidelně procvičovat). Tyto chvilky zařazujeme dopoledne, přesný čas není stanoven.

 

Příprava předškolních dětí:

  • denně samostatná činnost cílená na rozlišování a pojmenování barev, rozlišení figury a pozadí, zrakovou analýzu a syntézu, uvědomování si posloupnosti, pravolevou a prostorovou orientaci,
  • grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, zaměření na správný úchop kreslícího náčiní, zaměření na  správný sed, rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti,
  • rozvíjení poznání v mnoha oblastech, rozvoj logického myšlení, časoprostorové orientace, rozvoj polytechnických    dovedností, rozvoj samostatnosti dětí, rozvoj fantazie,
  • využívání vhodných počítačových programů určených pro předškolní děti, zacházení s vybavením PC (ovládání     myši apod.).

 

Zajímavé aktivity:

tvořivé dílničky v odpoledních hodinách na různá témata – Podzim, Vánoce, Jaro, Den matek apod. (přispívají ke vzájemnému poznávání a spolupráci mezi učitelkami, dětmi a rodiči). Dle schopností dětí plánujeme další akce, výlety, představení v divadle, exkurze heliportu, hasičské stanice a návštěvy zajímavých míst v našem okolí. Během roku nás několikrát navštíví přímo v mateřské škole divadélko. Od října je možnost navštěvovat zájmové kroužky (Povídálek, keramika v DDM, flétnička, Zvídálek). Pro školní rok 2021/2022 bude opět u těchto aktivit záležet na vývoji epidemiologické situace onemocnění Covid-19.


Ve třídě preferujeme přátelskou a klidnou atmosféru, respektujeme individuální potřeby a zvláštnosti jednotlivců. Podporujeme kamarádské vztahy, vzájemnou empatii a kooperativní činnosti. Děti jsou vedeny k samostatnosti a samostatnému rozhodování. Děti mají dostatek prostoru a volnosti, které jsou důležité pro pozdější překonávání překážek a pro správnou reakci na nenadálé situace.

Zajímá nás příroda, ekologie a vše, co s ní souvisí. Tento školní rok se opět zaměříme na různé pokusy a experimenty související s aktuálním tématem, ať už ve třídě nebo venku a na obecné dovednosti, jako je šroubování, zatloukání, navlékání, motání provázku a další různé tvoření a zkoumání.

 

V letošním školním roce 2021 / 2022 je naším mottem: Hrajeme si s kamarády a vždy s úsměvem!!!“

 

Na obloze sluníčko, vše chce poznat maličko.

 

My jsme třída sluníček,

Plná chlapečků a holčiček.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

pojďme objevovat svět.

 

Barvy, tvary, zpěv a hraní,

procházka, oběd a pak spaní.

Učíme se každý den,

s kamarády a vždy s úsměvem!

 

banner128_4