Sluníčka
Motýlci
Rybičky

slunicka

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY  -  SLUNÍČKA

V tomto školním roce je zapsáno 19 dětí. Z toho 11 holčiček a 8 chlapců.

Žádné z dětí nemá odklad školní docházky. 4 děti jsou mladší tří let

(stav k září 2017).

Věkové složení: 2-6 let

Předškoláci: 8 dětí

 

Sledované oblasti:

  • Zdravotní: různé druhy alergií, celiakie, astma, epilepsie, zrakové vady
  • Pohybové: cíleně rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, žádné z dětí nemá zásadní obtíže ani omezení.
  • Řečové: část dětí ve třídě má problémy se správnou výslovností všech hlásek (po vyšetření klinickým logopedem mohou učitelky ve třídě s těmito dětmi výslovnost pravidelně procvičovat). Procvičujeme hlásky, souvislý řečový projev, fonematický sluch. Tyto chvilky zařazujeme dopoledne, přesný čas není stanoven.

Příprava předškolních dětí:

  • denně samostatná činnost (probíhá většinou při odpoledním  odpočinku),
  •  grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky,  zaměření na správný úchop kreslícího náčiní, rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti,
  • rozvíjení poznání v mnoha oblastech, rozvoj logického myšlení,  časoprostorová orientace,
  • využívání vhodných počítačových programů.

Zajímavé aktivity:

Tvořivé dílničky v odpoledních hodinách na různá témata – Dýně, Vánoce, Velikonoce apod. (přispívají ke vzájemnému poznávání a spolupráci mezi učitelkami, dětmi a rodiči). Dle schopností dětí budeme plánovat další akce, výlety, návštěvy výstav a zajímavých míst v našem městě a okolí.

Ve třídě preferujeme přátelskou a klidnou atmosféru, respektujeme individuální potřeby a zvláštnosti jednotlivců. Podporujeme kamarádské vztahy, vzájemnou empatii a kooperativní činnosti dětí. Zajímá nás příroda, ekologie a vše, co s ní souvisí. 

 

V letošním školním roce 2017 / 2018 je naším mottem:

Na obloze sluníčko, vše chce poznat maličko.

,,Spí a spí, slunce spí,

kdo ho asi probudí? 

My si na něj zavoláme,

tím sluníčko přivoláme.

Vstávej slunce, začni hřát,

my si s tebou chceme hrát.“

 

Třídní učitelky: Bc. Jitka Sedláková a Bc. Adéla Pišlová

 

banner1banner2banner3