Sluníčka
Motýlci
Rybičky

slunicka

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY 

  SLUNÍČKA

Školní rok:  2020/2021

 

Třídní učitelky: Bc. Jitka Sedláková

                         Bc. Adéla Pišlová

 

Zapsáno:  V tomto školním roce chodí do třídy Sluníček 19 dětí. Z toho 9 holčiček a 10 chlapců. Jedno z dětí má odklad školní docházky. Tři děti jsou mladší tří let (stav k září 2020).

Věkové složení: 2-6 let

Předškoláci: 9 dětí

 

Sledované oblasti:

  • Zdravotní: pylové alergie, potravinové alergie, ekzém
  • Pohybové: cíleně rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, žádné z dětí nemá zásadní obtíže ani omezení.
  • Řečové: část dětí ve třídě má problémy se správnou výslovností všech hlásek, často proto zařazujeme gymnastiku mluvidel, artikulační a dechová cvičení. Procvičujeme hlásky, souvislý řečový projev, fonematický sluch, cit pro sluchové rozlišování slabik a hlásek (po vyšetření klinickým logopedem mohou učitelky ve třídě s těmito dětmi výslovnost pravidelně procvičovat). Tyto chvilky zařazujeme dopoledne, přesný čas není stanoven.

 

Příprava předškolních dětí:

-          denně samostatná činnost cílená na rozlišování a pojmenování barev, rozlišení figury a pozadí, zrakovou analýzu               a syntézu, uvědomování si posloupnosti, pravolevou a prostorovou orientaci,

-          grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, zaměření na správný úchop kreslícího náčiní, zaměření na               správný sed, rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti,

-          rozvíjení poznání v mnoha oblastech, rozvoj logického myšlení, časoprostorová orientace, rozvoj polytechnických              dovedností, rozvoj samostatnosti dětí,

-          využívání vhodných počítačových programů určených pro předškolní děti.

 

Zajímavé aktivity: tvořivé dílničky v odpoledních hodinách na různá témata – Podzim, Vánoce, Jaro, Den matek apod. (přispívají ke vzájemnému poznávání a spolupráci mezi učitelkami, dětmi a rodiči). Dle schopností dětí plánujeme další akce, výlety, představení v divadle, exkurze heliportu, hasičské stanice a návštěvy zajímavých míst v našem okolí. Během roku nás několikrát navštíví přímo v mateřské škole divadélko. Od října je možnost navštěvovat zájmové kroužky (Povídálek, keramika v DDM, flétnička, Zvídálek). Pro školní rok 2020/2021 bude u těchto aktivit záležet na vývoji epidemiologické situace onemocnění Covid-19.

 

Ve třídě preferujeme přátelskou a klidnou atmosféru, respektujeme individuální potřeby a zvláštnosti jednotlivců. Podporujeme kamarádské vztahy, vzájemnou empatii a kooperativní činnosti dětí. Děti mají dostatek prostoru a volnosti, které jsou důležité pro pozdější překonávání překážek a pro správnou reakci na nenadálé situace.

Zajímá nás příroda, ekologie a vše, co s ní souvisí. Tento školní rok se opět zaměříme na různé pokusy a experimenty související s aktuálním tématem, ať už ve třídě nebo venku a na obecné dovednosti, jako je šroubování, zatloukání, navlékání, motání provázku a další různé tvoření a zkoumání.

 

V letošním školním roce 2020 / 2021 je naším mottem:

 

Hrajeme si s kamarády a vždy s úsměvem!!!“

 

Na obloze sluníčko, vše chce poznat maličko.

 

My jsme třída sluníček,

Plná chlapečků a holčiček.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

pojďme objevovat svět.

 

Barvy, tvary, zpěv a hraní,

procházka, oběd a pak spaní.

Učíme se každý den,

s kamarády a vždy s úsměvem!

 

 

 

 

 

banner128_4