Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

 DODATEK KE SMĚRNICI O ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace

Ústí nad Labem, Malátova 12, PSČ 40011, IČO: 70229422, tel.: 472 774 326

SMĚRNICE

Úplata za předškolní vzdělávání

Č. j.:

Účinnost od: 1. 9. 2020

Spisový znak: 1.1.10

Skartační znak: S 10

 

 

Obsah :

ČL. 1   Úvodní ustanovení

ČL. 2   Základní částka úplaty

ČL. 3   Úhrada a podmínky splatnosti úplaty

ČL. 4   Osvobození od úplaty

ČL. 5   Snížení úplaty v případě přerušení provozu

ČL. 6   Sankce

ČL. 7   Použití úplaty

ČL. 8   Závěrečná ustanovení

ČL. 1

Úvodní ustanovení

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 117/1995 Sb. o státní soc. podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

Touto směrnicí stanoví ředitelka mateřské školy měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby (dále jen „úplata“) v mateřské škole (dále jen „MŠ“), snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty, výši úplaty v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v MŠ.

 

ČL. 2

Základní částka úplaty

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání pro dítě přijaté od 1. 9. do 31. 8. činí 400,- Kč na příslušný kalendářní měsíc bez ohledu na počet dnů docházky dítěte v posuzovaném měsíci.

Úplatu zákonný zástupce hradí ode dne, od kterého bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

ČL. 3

Úhrada a podmínky splatnosti úplaty

 

Úplatu hradí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci (dále jen „plátce“).

Úplata je splatná vždy do 20. dne příslušného měsíce, ve výjimečných případech a po předchozí dohodě s vedením školy je možno sjednat termín nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

 

ZPŮSOB ÚHRADY:

A)   Bezhotovostně - pro zadání příkazu jsou pokyny k dispozici na třídě: zákonný zástupce dítěte obdrží variabilní symbol pro platbu za své dítě, číslo účtu a prosíme do zprávy pro příjemce uvádět jméno dítěte. Odeslání bezhotovostního příkazu je nutné do 20. dne v měsíci, pro kontrolu ekonomky školy.

B)   VÝJIMEČNĚ a po předchozím jednání s vedením MŠ v hotovosti u vedoucí školní jídelny - ve stanovených dnech, které jsou oznámeny na vývěsních místech v aule školy.

 

ČL. 4

Osvobození od úplaty

 

Úplatu nehradí plátce za dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ, (školský zákon,

§ 123 odst. 2) nebo má odklad povinné školní docházky.

 

Osvobozen od úplaty je rovněž:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. v aktuálním znění),
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči  (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. v aktuálním znění),
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb. v aktuálním znění), nebo
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutím příslušného úřadu.

Plátce, kterého se týká osvobození, podá v MŠ do rukou ředitelky mateřské školy písemnou žádost o osvobození a prokáže tuto skutečnost každý měsíc potvrzením z příslušného úřadu.

Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.

O osvobození rozhoduje v konkrétních případech ředitelka školy (Školský zákon

§ 164, odst. a Sb. v aktuálním znění)

ČL. 5

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

 

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu se úplata za uvedené měsíce krátí (z důvodu uzavření mateřské školy). Ředitelka stanoví poměrnou část výše úplaty, která bude oznámena rodičům 2 měsíce předem.

Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena v dohodnutém termínu. 

Poměrně snížená je úplata na dítě v měsíci, kdy dojde k uzavření nebo přerušení provozu MŠ delšímu než 5 dní.

 

ČL. 6

Sankce

 

Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném  termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).

 

ČL. 7

Použití úplaty

 

Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a dle potřeby na nákup učebních pomůcek.

ČL. 8

Závěrečná ustanovení

 

Tato směrnice se vydává na dobu neurčitou. Pozdější změny či doplňky se nevylučují.

Případná neznalost nezbavuje odpovědnosti za porušování ustanovení tohoto předpisu.

 

Zrušovací ustanovení:

Nabytím účinnosti tohoto předpisu se ruší platnost Směrnice úplata za předškolní vzdělávání s platností od 1. 9. 2019.

 

Účinnost:

Tento předpis nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020

 

Vypracovala  Mgr. Krausová Regina, ředitelka MŠ

V Ústí nad Labem, dne 21. 8. 2020

                                              

 

 

banner1banner228_4