Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sluníčka
Motýlci
Rybičky

Informační povinnost správce                                                                                                         

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení GDPR“), si vás naše organizace dovoluje informovat o postupech zpracovávání a zásad ochrany vašich osobních údajů. 

  1. 1. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je: Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace,

zastoupená: ředitelkou Reginou Krausovou, e-mail: mszdravicko@gmail.com,

ID datové schránky: t6fnazk (dále jen „škola“). 

  1. 2. Pověřenec na ochranu osobních údajů

Jako orgán veřejné moci, musíme mít dle Nařízení GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám bude napomáhat chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: JUDr. Milan Ondrášek, e-mail: on-epd@email.cz

 

Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje (osobní údaje vašich dětí) v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

          3. Z jakého důvodu zpracovává škola osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme výlučně na základě právního titulu v souladu s čl. 6 Nařízení GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány především (ne výhradně) za účelem:

  • splnění právních povinností, které nám ukládá platná legislativa ČR (zejm. zákon § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) - čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR,
  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni - čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR,
  • plnění smlouvy - čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR.

 

Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje nebo osobní údaje vašeho dítěte na základě vámi uděleného souhlasu. V takovém případě máte právo kdykoli souhlas odvolat, nicméně tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto uděleném souhlasu před jeho odvoláním. Jednoduše řečeno to znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

            4. Kdy předáváme vaše osobní údaje (osobní údaje vašeho dítěte) jiným subjektům?

V případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. ČŠI). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí zpracování dat). Ředitel školy nicméně důsledně zakazuje předávání osobních údajů třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky/děti). 

             5. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

             6. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování a platných zákonných lhůt, případně po dobu stanovenou vnitřními předpisy školy (především dle schváleného spisového a skartačního řádu).

             7. Jaká máte práva plynoucí ze zpracování osobních údajů a kde je můžete uplatnit?

Na školu se můžete obracet za účelem uplatnění práva:

•          na přístup k osobním údajům,

•          na opravu osobních údajů,

•          na výmaz osobních údajů,

•          na omezení zpracování osobních údajů,

•          vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

•          na přenositelnost údajů.

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: t6fnazk, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: mszdravicko@gmail.com, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Mateřská škola Zdravíčko,  Malátova 12, Ústí nad Labem, PSČ 40011 nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Mateřská škola Zdravíčko,  Malátova 12, Ústí nad Labem, PSČ 40011  

              8. Musíte zaplatit a kdy se Vám dostane odpovědi?

Zpracování žádosti je bezplatné, nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. v případě přenesení osobních údajů na disk můžeme požadovat uhradit cenu disku).


Škola má povinnost informovat Vás do jednoho měsíce od doby, kdy byla žádost přijata zaměstnancem školy. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 

Pokud se domníváte, že nezákonně nakládáme s Vašimi osobními údaji (osobními údaji Vašich dětí), popřípadě nějakým způsobem porušujeme výše uvedené, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

Zřizovatel školy:

UK_LOGO_RGBa28_4