Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Název:

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem,

Malátova 12, příspěvková organizace

 

Důvod a způsob založení:

Zřizovatelem Mateřské školy Zdravíčko je od 1. 4. 2001 Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem. Škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Jedná se o mateřské školu se školní jídelnou. Na veřejnosti jedná svým jménem, má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. 

  • zřizovací listina http://www.ms-malatova.cz  

 

Organizační struktura:

počet tříd: 3
počet dětí: 54

počet zaměstnanců: 7 pedagogů + 1 školní asistent
                                    4 provozní zaměstnanci

 

Kontaktní spojení:

poštovní adresa:      Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem
adresa úřadovny:    Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem
úřední hodiny:         ve všedních dnech zpravidla 8 - 12 hodin, nebo dle domluvy
telefonní spojení:    +420 472 774 326
číslo faxu:                 nemáme
internetové stránky: http://www. ms-malatova.cz
e-podatelna:                         mszdravicko@gmail.com

 

Platby:

platby lze poukázat na účet č. 715 183 533 vedený u ČSOB a.s.,

pobočka Ústí nad Labem

IČ:       70229422

DIČ:    CZ70229422

 

Dokumenty:

Dokumenty naleznete na:  http://www.ms-malatova.cz  v sekci: „Pro veřejnost“

Rozpočet školy: provozní rozpočet stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát.

 

Žádosti o informace:

Informace lze získat ústně, písemně nebo elektronicky na emailu školy: mszdravicko@gmail.com

 

Příjem žádostí:

Příjem žádostí a dalších podání lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem, nebo elektronicky na emailu školy: mszdravicko@gmail.com

 

Opravné prostředky:

Opravné prostředky lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem.

 

Formuláře:

  • Žádost o poskytnutí informace
  • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Dokumenty naleznete na http://www.ms-malatova.cz v sekci: „Pro veřejnost“

 

Životní situace:

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací nejsou stanoveny.

 

Předpisy:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
  • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.
  • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

Vydané právní předpisy nemáme.

 

Úhrady za informace:

Sazebník úhrad za poskytování informací:  http://www.ms-malatova.cz  v sekci: „Pro veřejnost“
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nemáme.

Licenční smlouvy:  Nemáme.

 

Výroční zpráva:

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

http://www.ms-malatova.cz  v sekci: „Pro veřejnost“

 

Veřejné zakázky:

Všechny veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 250 tis. Kč jsou zveřejněny na profilu zadavatele. Na webových stránkách je zveřejněn prolink na profil zadavatele http://www.ms-malatova.cz v sekci: „Pro veřejnost“ odkaz Adresa profilu zadavatele


 

Zřizovatel školy:

UK_LOGO_RGBa28_4