Sluníčka
Motýlci
Rybičky

slunicka

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY 

  SLUNÍČKA

Školní rok:  2022/2023

 

Třídní učitelky: Bc. Jitka Sedláková

                              Bc. Adéla Pišlová

 

 

Zapsáno:  V tomto školním roce chodí do třídy Sluníček 19 dětí. Z toho 10 holčiček a 9 chlapců. Z celkového počtu 19 dětí je 6 dětí předškolního věku a jedno dítě mladší tří let.  

Věkové složení: 2-6 let

Předškoláci: 6 dětí

 

Sledované oblasti:

  • Zdravotní: pylové alergie, potravinové alergie, ekzém, zraková vada.
  • Pohybové: cíleně rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku, některé děti mají lehké obtíže s koordinací těla.
  • Řečové: část dětí ve třídě má problémy se správnou výslovností všech hlásek, často proto zařazujeme gymnastiku mluvidel, artikulační a dechová cvičení. Procvičujeme hlásky, souvislý řečový projev, fonematický sluch, cit pro sluchové rozlišování slabik a hlásek (po vyšetření klinickým logopedem mohou učitelky ve třídě s těmito dětmi výslovnost pravidelně procvičovat). Tyto chvilky zařazujeme dopoledne, přesný čas není stanoven.

Příprava předškolních dětí:

  • denně samostatná činnost cílená na rozlišování a pojmenování barev, rozlišení figury a pozadí, zrakovou analýzu a syntézu, uvědomování si posloupnosti, pravolevou a prostorovou orientaci,
  • grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, zaměření na správný úchop kreslícího náčiní, zaměření na správný sed, rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti,
  • rozvíjení poznání v mnoha oblastech, rozvoj logického myšlení, časoprostorové orientace, rozvoj polytechnických dovedností, rozvoj samostatnosti dětí, rozvoj fantazie,
  • dbáme na správný úchop různých pomůcek a náčiní (štětec, pastelky, nůžky, příbor apod.),
  • využívání vhodných počítačových programů určených pro předškolní děti, zacházení s vybavením PC (ovládání myši apod.), v rámci projektu Digitalizace v MŠ zařazujeme aktivity pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí i různé programování, zkoumání pomocí moderních technologií, robotické stavebnice a digitální zařízení v souladu s pokyny MŠMT.

Zajímavé aktivity: tvořivé dílničky v odpoledních hodinách na různá témata – Podzim, Vánoce, Jaro, Den matek apod. (přispívají ke vzájemnému poznávání a spolupráci mezi učitelkami, dětmi a rodiči). Dle schopností dětí plánujeme další akce, výlety, představení v divadle, exkurze heliportu, hasičské stanice a návštěvy zajímavých míst v našem okolí, tvořivé dílničky v naší třídě, kde vyrábíme různé dárečky. Během roku nás několikrát navštíví přímo v mateřské škole divadélko. Od října je možnost navštěvovat zájmové kroužky (Povídálek, keramika v DDM, flétnička, Předškoláček).

Ve třídě preferujeme přátelskou a klidnou atmosféru, respektujeme individuální potřeby a zvláštnosti jednotlivců. Podporujeme kamarádské vztahy, vzájemnou empatii a kooperativní činnosti. Děti jsou vedeny k samostatnosti a samostatnému rozhodování. Děti mají dostatek prostoru a volnosti, které jsou důležité pro pozdější překonávání překážek a pro správnou reakci na nenadálé situace.

Zajímá nás příroda, ekologie a vše, co s ní souvisí. Pěstujeme různé rostlinky ze semínek, staráme se o květiny na školní zahradě, máme záhonek s lesními jahůdkami a máme v plánu spoustu dalších věcí, které s přírodou souvisí.

 

V letošním školním roce 2022 / 2023 je naším mottem: My jsme třída Sluníček, plná chytrých a bystrých hlaviček!“

  

Na obloze sluníčko, vše chce poznat maličko.

 

My jsme třída sluníček,

plná chlapečků a holčiček.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

pojďme objevovat svět.

 

Barvy, tvary, zpěv a hraní,

procházka, oběd a pak spaní.

Učíme se každý den,

s kamarády a vždy s úsměvem!

 

 

 

28_228_4