Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

Žádost o poskytnutí informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

Název a adresa povinného subjektu:

 

 

Jméno a příjmení žadatele (pokud žádá o informace fyzická osoba) nebo Název právnické osoby (pokud žádá o informace právnická osoba):

 

 

 

Datum narození žadatele nebo IČ:

 

Adresa místa trvalého pobytu žadatele (případně adresa bydliště žadatele není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu) nebo Adresa sídla právnické osoby:

 

 

 

Adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, bydliště nebo sídla(Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa):

 

 

 

Elektronická adresa pro doručování:

 

Telefon (nepovinný údaj): Fax (nepovinný údaj):

 

E-mail (nepovinný údaj):

 

Požadované informace:

 

 

Tímto beru na vědomí, že vydání shora požadované informace je podmíněno zaplacením úhrady nákladů spojených s poskytnutí informace ve výši dle platného sazebníku.

Datum:

 

Podpis žadatele:

 

 

 

Zřizovatel školy:

UK_LOGO_RGBa28_4