Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sluníčka
Motýlci
Rybičky

 

                      Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace

Číslo organizace:

7260

IČO:

70229422

Náklady

Skutečnost r.

2016

Schválený rozpočet roku

2017

Předpokládaná skutečnost k

31.12.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

501 - Spotřeba materiálu

   396

   397

   582

   524

502 - Spotřeba energie

   257

   304

   165

   165

503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

   20

   22

   19

   19

504 - Prodané zboží

 

   0

   0

   0

506 - Aktivace dlouhodobého majetku

 

   0

   0

   0

507 - Aktivace oběžného majetku

 

   0

   0

   0

508 - Změna stavu zásob vlastní výroby

 

   0

   0

   0

511 - Opravy a udržování

   33

   90

   167

   110

512 - Cestovné

   2

   1

   1

   1

513 - Náklady na reprezentaci

 

   0

   0

   0

516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb

 

   0

   0

   0

518 - Ostatní služby

   440

   419

   511

   511

521 - Mzdové náklady

  2 698

  2 496

  2 641

  2 641

524 - Zákonné sociální pojištění

   905

   847

   896

   896

525 - Jiné sociální pojištění

   11

   11

   12

   12

527 - Zákonné sociální náklady

   65

   37

   62

   62

528 - Jiné sociální náklady

 

   0

   0

   0

531 - Daň silniční

 

   0

   0

   0

532 - Daň z nemovitostí

 

   0

   0

   0

538 - Jiné daně a poplatky

 

   0

   0

   0

549 - Ostatní náklady z činností

   11

   20

   18

   18

551 - Odpisy dlouhodobého majetku

   95

   95

   95

   163

552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

 

   0

   0

   0

553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

 

   0

   0

   0

555 - Tvorba a zúčtování rezerv

 

   0

   0

   0

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek

 

   0

   0

   0

557 - Náklady z vyřazených pohledávek

 

   0

   0

   0

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku

   50

   60

   100

   100

562 - Úroky

 

   0

   0

   0

591 - Daň z příjmů

 

   0

   0

   0

595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

 

   0

   0

   0

Náklady celkem

  4 983

  4 799

  5 269

  5 222

Výnosy

Skutečnost r.

2016

Schválený rozpočet roku

2017

Předpokládaná skutečnost k

31.12.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků

 

   0

   0

   0

602 - Výnosy z prodeje služeb

   399

   326

   399

   399

603 - Výnosy z pronájmu

 

   0

   0

   0

604 - Výnosy z prodaného zboží

 

   0

   0

   0

644 - Výnosy z prodeje materiálu

 

   0

   0

   0

645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného

 

   0

   0

   0

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

 

   0

   0

   0

648 - Čerpání fondů

 

   0

   57

   0

649 - Ostatní výnosy z činnosti

   42

   0

   0

   0

662 - Úroky

   0

   0

   0

   0

663 - Kurzové zisky

 

   0

   0

   0

664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

 

   0

   0

   0

669 - Ostatní finanční výnosy

 

   0

   0

   0

672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z

  4 623

  4 473

  4 813

  4 823

Výnosy celkem

  5 064

  4 799

  5 269

  5 222

           

 Uživatel: DMZ.LOCAL\7260_sindlerova.j                                 1/1                                             Čas reportu: 13.12.2017 11:44:43

                      Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Datum zpracování:

7. 8. 2017

Zpracovatel:

Ing. Jaroslava Šindlerová

Zástupce organizace:

Mgr. Regina Krausová

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 22.11.2017 usnesením č. 025/28R/2017 C) 1. a)

 

Zřizovatel školy:

UK_LOGO_RGBa28_4